POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU Portaloczat.pl

                                                                             Wersja: 2, obowiązuje od dnia: 9 Lipiec 2021r.

Politykę prywatności wprowadzamy na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, DSGVO , GDPR) - L 119/1, Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz.1800 z późn.zm.).

§1 Definicje.

1. Administrator - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

2. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

3. Zbiór danych – oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie.

4. Przetwarzanie danych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

5. Podmiot przetwarzający - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

6. Zgoda (osoby, której dane dotyczą) - oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych, przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.

§2 Ochrona przetwarzania danych osobowych.

1. Procedury ochrony prywatności stosowane przez Właściciela Serwisu i jednocześnie Administratora: Robert Biegalski, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Dąbrowskiego 30, Polska w Portalu Portaloczat.pl. Obowiązkiem Administratora jest ochrona danych osobowych.

2. Administrator respektuje i chroni prawa autorskie oraz prawa właścicieli do zastrzeżonych symboli albo znaków towarowych. Naruszenie praw autorskich podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej.

3. Administrator czynnie stosuje zasadę minimalizacji przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie tak długo, w jakim istnieje cel, dla którego zostały pozyskane lub przekazane

4. Administrator zawsze dokłada należytej staranności, celem ochrony przekazywanych do przetwarzania danych – w tym danych osobowych, zasada ta dotyczy stosowanych rozwiązań technologicznych, wdrożonych procedur, organizacji obsługi oraz kwalifikacji personelu.

5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe (identyfikacyjne, kontaktowe) Użytkowników Serwisu: imię i nazwisko, data urodzenia, miejscowość, adres e-mail, płeć, nr telefonu, identyfikator „Gadu-Gadu” (usługa dostarczana przez England.pl Sp. z o.o. KRS:0000362067).

6. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie za dobrowolną i jednoznaczną Zgodą osoby, której dane dotyczą. Podanie jakiejkolwiek danej osobowej do przetwarzania, jest świadome i następuje przed zawarciem jakiejkolwiek umowy lub dokonaniem czynności przez Administratora.

7. Przetwarzanie danych osobowych (kontaktowych i adresowych) Użytkowników dla celów Portalu jest obowiązkowe dla korzystania z oferty Portalu i dla zadawania pytań poprzez formularz kontaktowy oraz dobrowolne dla przesyłania informacji handlowej przez Administratora lub Partnerów marketingowych Administratora Portalu drogą elektroniczną (Newsletter). Przekazanie danych identyfikacyjnych jest niezbędne dla rejestracji i korzystania z Portalu.

8. W związku z prowadzoną działalnością Serwisu, Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników za ich dobrowolną zgodą, wyrażaną świadomie przed korzystaniem z usług Portalu. Przetwarzanie trwa w czasie świadczenia usług w Portalu, wynika z zawartych umów z Użytkownikami, występuje także podczas rozliczania usług odpłatnych, nadto do upływu terminów związanych z ewidencjonowaniem, rachunkowością, wypełnienia obowiązków strony umów, do zmiany celu przetwarzania. Administrator może przetwarzać dane osobowe także w celu dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji.

9. Administrator zabezpiecza właściwie dobranymi sposobami dane przekazane do przetwarzania przed ich przejęciem przez osoby nieupoważnione, przed nieuprawnionym przetwarzaniem danych – w tym danych osobowych – niezgodnym z obowiązującym prawem polskim i unijnym oraz dokłada należytej staranności, by zabezpieczanie i kontrola tych danych odbywała się w sposób ciągły. Administrator nie przekazuje danych osobowych stronie trzeciej bez dobrowolnej, świadomej i jednoznacznej zgody osoby, której dane dotyczą.

10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że informacje na temat danych osobowych przetwarzanych przez Właściciela udzielane będą na podstawie wniosku elektronicznego.

11. Użytkownikowi, który przekazał Administratorowi dane osobowe przysługują prawa: do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych RP), do niepodlegania profilowaniu.

12. Informacje kontaktowe Użytkowników są wykorzystywane wyłącznie do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku usług odpłatnych lub kwestii związanych z prawami autorskimi). Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości odnoszących się bezpośrednio do funkcjonowania Portalu (np. zmiany w funkcjonowaniu lub zmiany Polityki prywatności albo Regulaminu), bądź też treści marketingowe do Użytkownika, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną. Administrator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikami za ich zgodą za pomocą poczty elektronicznej oraz poprzez zamieszczanie informacji w Portalu.

13. Płatności w Portalu są obsługiwane przez zewnętrzny system płatności PayPal. Administrator PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Société en Commandite par Actions. Oficjalna siedziba: 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg RCS Luxembourg B 118 349).

14. Hosting Portalu obsługuje Contabo GmbH, Aschauer Straße 32a, 81549 München, BRD.

15. Administrator zastrzega sobie nadto prawo do modyfikacji zapisów dotyczących ochrony prywatności w każdym czasie i dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem, iż zmiany nigdy nie będą obowiązywały wstecz. W przypadku wprowadzenia zmian będą one ogłoszone na stronie internetowej Portalu, aby można było się z nimi zapoznać i do nich ustosunkować w czasie przynajmniej czternastu dni przed wejściem w życie zmian.

16. Jeżeli Użytkownik zauważy, że jakakolwiek dane są niezgodne z prawdą lub niekompletne, należy to zgłosić drogą elektroniczną, a w razie potwierdzenia niezgodności zostanie ona niezwłocznie poprawiona.

17. Rozwiązanie, wygaśnięcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem Konta (Użytkownika) – jeżeli zostało utworzone.

18. Użytkownicy Portalu Portaloczat.pl mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z Administratorem poprzez pocztę elektroniczną 24/7 pod adresem: lub za pośrednictwem wewnętrznego systemu pomocy w Portalu (po rejestracji i zalogowaniu). Odpowiedzi udzielamy niezwłocznie.

§3 Stosowanie cookies i podobnych technologii.

1. System informatyczny Portalu stosuje technologię cookies. Cookie to niewielki plik tekstowy składający się z alfanumerycznych znaków, który jest umieszczany na urządzeniu docelowym, np. komputerze, tablecie, smartfonie, gdy używana przeglądarka internetowa otwiera stronę internetową używającą cookies. Są one używane przez przeglądarkę internetową do nawigacji na stronie internetowej i pełnego wykorzystywania jej możliwości, np. do logowania, do ustawiania opcji lub wersji językowych, szaty graficznej i innych podobnych. Cookies są używane przez stosowaną przeglądarkę internetową w celu obsługi danej strony internetowej, a nigdy nie służą do nieautoryzowanego zbierania informacji lub danych.

2. Logując się do Portalu Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie plików cookies na używanym urządzeniu docelowym.

3. System informatyczny Portalu używa następujących plików cookies :

- Jako element zapisujący logowanie, wybory, preferencje Użytkowników.

- Jako element ułatwiający diagnozowanie problemów (Wykorzystywanie adresów IP służy jedynie diagnozowaniu problemów związanych z pracą Portalu, analizą naruszeń bezpieczeństwa).

- Jako część systemów Google Analytics i Search Console, od Google LLC. Polityka prywatności Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=en Google Analytics wykorzystuje technologię cookies, w celu umożliwienia przeanalizowania źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi osobowymi i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową.

4. Używane przez System informatyczny Serwisu pliki cookies unikają odwoływania się do technik informatycznych rzeczywiście szkodliwych dla Użytkowników.

5. Całkowita blokada plików cookies jest możliwa w opcjach używanej przeglądarki internetowej. Można również ustawić odmowę pobierania cookies od konkretnych nadawców, jak również zarządzać cookies za pomocą innych programów komputerowych. Jest możliwe usunięcie plików cookies z dysku lokalnego, albo własnoręcznie, albo z pomocą używanej przeglądarki internetowej. W przypadku zablokowania plików cookies Administrator nie może zagwarantować poprawnego działania Serwisu.

6. Portal zawiera linki pozwalające odwiedzać inne strony internetowe. Jeżeli link taki zostanie użyty do opuszczenia Portalu, to jednocześnie należy zaakceptować fakt, iż Administrator nie ma żadnej kontroli nad zawartością stron zewnętrznych. Zatem, nie może i nie jest odpowiedzialny za ochronę prywatności i danych osobowych podczas odwiedzania stron zewnętrznych. Strony te posiadają własne zasady (polityki) prywatności, z którymi należy się zapoznać.

7. Partnerzy marketingowi Administratora mogą wyświetlać reklamy w Portalu, o ile spełniają wymagania dotyczące zgodnej z prawem krajowym i unijnym działalności marketingowej online.

©Marcin Matusewicz,prawnik 2019