REGULAMIN Portalu Portaloczat.pl

                                                                                  Wersja: 2, obowiązuje od dnia: 9 Lipiec 2021r.

Administrator zobowiązuje wszystkich odwiedzających Serwis do zapoznania się oraz zaakceptowania niżej przedstawionych zasad korzystania z Serwisu przed rejestracją i korzystaniem z Serwisu. Administrator wykonuje w pełni usługi za wyraźną zgodą Użytkownika, który jest informowany przed rozpoczęciem ich świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług.

 

§1.Postanowienia ogólne.

1. Treść poniższego Regulaminu [Regulamin] określa zasady i warunki korzystania z Serwisu Portaloczat.pl [Portal] – w zakresie usług świadczonych, w szczególności prawa i obowiązki Właściciela/Usługodawcy/Administratora, Moderatorów [Obsługa Serwisu] oraz Użytkowników, tj. osób fizycznych, które ukończyły lat 13 i posiadają wymaganą zgodę ustawowego przedstawiciela oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i do składania ważnych oświadczeń woli albo stosowną zgodę ustawowego przedstawiciela na dokonanie czynności [Użytkownicy].

2. Regulamin został sporządzony na podstawie: Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.), Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827), Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.), Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.), Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004, nr 171, poz. 1800 z późn.zm.), Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964 nr 43 poz.296 z późn.zm.).

3. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz UE, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, celem zapoznania się z jego treścią lub jego utrwalenia i wydruku przed ewentualnym skorzystaniem z oferty Serwisu. Egzemplarz do pobrania w wersji elektronicznej znajduje się w Serwisie. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione. Administrator umożliwia bezpłatne pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu w każdym czasie.

5. Korzystanie z oferty Portalu w sposób czynny oznacza akceptację Regulaminu w aktualnym brzmieniu. Akceptacja Regulaminu odbywa się poprzez zaznaczenie opcji na stronie internetowej podczas rejestracji Użytkownika.

6. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest: Robert Biegalski, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Dąbrowskiego 30, Polska, e-mail: Kontakt z obsługą techniczną, informatyczną i administracyjną jest możliwy drogą elektroniczną, nie wymaga rejestracji.

7. Językiem Regulaminu i umów związanych korzystaniem z Serwisu jest język polski. Prawem Regulaminu prawo polskie.

8. Postanowienia Regulaminu uzupełnia nasza aktualna Polityka prywatności.

9. Wszelkie logo, znaki towarowe, nazwy produktów, firmy, itp. użyte w portalu należą odpowiednio do ich właścicieli lub uprawnionych i są umieszczone za zgodą tych podmiotów lub w celu wyłącznie informacyjnym.

10. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i dowolnym zakresie. Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianach na stronie internetowej Portalu albo podczas logowania i zapewniona im będzie możliwość ustosunkowania się do planowanych zmian w terminie przynajmniej czternastu dni przed wejściem ich w życie. Żadna zmiana Regulaminu nie działa wstecz.

§2.Definicje.

1. Portal działa za pośrednictwem Internetu, tj. sieci publicznej online.

2. System informatyczny Serwisu - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

3. Konto Użytkownika, to wydzielona przestrzeń pamięci w systemie informatycznym opisana unikalnymi: loginem i hasłem, dostępna wraz z systemem umożliwiającym korzystanie z pełnej oferty i funkcjonalności Portalu. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Użytkownika, który ma obowiązek zachowania hasła w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Każdy Użytkownik ma prawo do utworzenia jednego Konta Użytkownika. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia żądania usunięcia swojego Konta Użytkownika w każdym czasie drogą elektroniczną. Konto jest udostępniane Użytkownikowi bezpłatnie i pozwala na korzystanie z usług oferowanych w ramach Portalu, co jest możliwe z dowolnej lokalizacji za pośrednictwem sieci Internet.

4. Oferta, to usługi Serwisu: Dostęp i Działy: Przesyłanie i Ekspozycja Zdjęć (Zdjęcia), Własna Podstrona (Strony), Własna Muzyka (Muzyka), Wydarzenia, Grupy, Forum, Własny Blog (Blogi), Działalność Reklamowa (Ogłoszenia), System „Tricket” - opisane szczegółowo na właściwych podstronach (zakładkach) Serwisu. Usługa Działalność Reklamowa jest odpłatna wg aktualnego cennika. Pozostałe usługi są nieodpłatne.

5. Właściciel stale dokłada należytej staranności, aby Oferta była opisana poprawnie, aktualnie i zgodnie ze stanem faktycznym. W razie wystąpienia sytuacji, w której elementy Oferty nie będą czasowo dostępne, umieszczona zostanie odpowiednia adnotacja na stronie internetowej Serwisu.

6. Umowa na korzystanie z usług Portalu [Umowa], to umowa świadczenia usług drogą elektroniczną zawierana między Właścicielem a Użytkownikiem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Świadczenie usług rozpoczyna się od chwili poprawnej rejestracji w Serwisie. Warunki Umowy określa Regulamin oraz obowiązujące prawo polskie.

7. Oferta zawiera wyłącznie usługi oryginalne, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone do obrotu.

§3.Realizacja usług Serwisu.

1. W celu założenia Konta Użytkownik ma obowiązek dokonać rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego online pod adresem https://portaloczat.pl/

2. Użytkownik podczas rejestracji ma bezwarunkowy obowiązek podania danych kompletnych, zgodnych z prawdą i aktualnych, tj. zgodnych ze stanem faktycznym.

3. Po prawidłowym zarejestrowaniu się przez Użytkownika w ramach Serwisu Użytkownik otrzymuje dostęp do pełnej funkcjonalności Portalu po podaniu adresu e-mail oraz hasła na stronie logowania.

4. Administrator zapewnia, iż dołoży należytej staranności, aby strona internetowa oraz system świadczenia usług działały w sposób ciągły i bezawaryjnie.

5. Obsługa Portalu dokłada należytej staranności celem świadczenia usług najwyższej jakości.

6. Dokonanie przez Użytkownika rejestracji w ramach Portalu oznacza, iż Użytkownik zapoznał się, zrozumiał i zaakceptował w całości Regulamin i Politykę Prywatności oraz wyraził zgodę na przetwarzanie przez Administratora teraz i w przyszłości danych osobowych przekazanych podczas procesu rejestracji w Portalu (lub później) – w celach realizacji przez Administratora usług dostępnych w ramach Portalu oraz obsługi płatności.

7. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do prowadzenia działalności marketingowej na stronach internetowych Serwisów, poprzez umieszczanie np. bannerów, reklam multimedialnych lub Parterów marketingowych Administratora.

8. Z chwilą rejestracji Użytkownika w Portalu i akceptacji przez niego warunków Regulaminu następuje zawarcie umowy o świadczenie usług pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem. Umowa dotyczy świadczenia usług drogą elektroniczną i zawierana jest pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, dotyczy korzystania z usług Portalu.

9. Warunkiem koniecznym korzystania z usług z oferty Portalu jest rejestracja oraz bezwarunkowe przestrzeganie Regulaminu i Polityki prywatności.

10. Warunkiem technicznym skorzystania z Portalu przez Użytkownika jest posiadanie urządzenia informatycznego wyposażonego w system operacyjny, dostęp do sieci Internet i standardowe oprogramowanie niezbędne do przeglądania stron internetowych. System informatyczny Portalu ma charakter responsywny.

11. Portal przyjmuje płatności za pośrednictwem systemu płatności online PayPal, zgodnie z zasadami PayPal: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full

§4.Ochrona praw autorskich w Portalu.

1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za pobieranie i przechowywanie na Koncie Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. Administrator ma bezwarunkowe prawo usuwać i blokować dane niezgodne z prawem, w szczególności naruszające prawa autorskie.

2. Usługodawca respektuje prawa autorskie oraz prawa właścicieli do zastrzeżonych symboli albo znaków towarowych, wynalazków, patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych.

3. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń względem umieszczonych w Portalu przez Użytkownika zdjęć lub danych, Użytkownik, który je opublikował, jest zobowiązany do złożenia w formie pisemnej oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie: siedmiu dni o posiadaniu praw autorskich majątkowych lub licencji do tych zdjęć lub danych i potwierdzeniu udzielenia zgody na ich umieszczenie na oraz ich wykorzystanie w Portalu zgodne z Regulaminem.

4. W przypadku udowodnienia przez osobę trzecią roszczeń względem umieszczonych przez Użytkownika zdjęć lub danych objętych prawem autorskim, zostaną one niezwłocznie i bezwarunkowo usunięte z Portalu.

5. Użytkownik przesyłając zdjęcia lub dane niniejszym udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej czasowo lub terytorialnie licencji na korzystanie ze zdjęć lub danych umieszczonych przez Użytkownika w Portalu wraz z prawem do dokonywania zmian, modyfikacji lub albo przeróbek w zakresie nienaruszającym ich oryginalnej treści i formy oraz nieobniżającym jakości pierwotnego przekazu, na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w wybranych przez Usługodawcę częściach – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką cyfrową;

- w zakresie rozpowszechniania treści w całości lub w wybranych przez Usługodawcę częściach w sposób inny niż określony powyżej, tj. poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie w całości lub w wybranych przez Usługodawcę częściach w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w Internecie.

6. Usługodawca jest uprawniony także do udzielania sublicencji osobom trzecim oraz będzie wykonywał prawa autorskie osobiste, na co Użytkownik wyraża zgodę.

7. Usługodawca przypomina, że bez zezwolenia twórcy lub uprawnionych wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.

§5.Odpowiedzialność Usługodawcy/Administratora i wyjątki.

1. Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie kontroluje wiarygodności Użytkowników zamieszczających treści w Portalu oraz nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikiem a osobą trzecią.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą przerwą lub awarią w systemie dostarczania energii elektrycznej albo w usługach telekomunikacyjnych, awarią sprzętu, technologią lub bezprawną ingerencją osób trzecich.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie swoich obowiązków, gdy przeszkoda wystąpiła w wyniku działania siły wyższej.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za włamania hakerskie do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu komputerowego, sieci i poczty elektronicznej, przejęcia danych dostępowych lub hasła przez osoby trzecie oraz zainfekowania wirusami systemu komputerowego Użytkownika.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego wyłączenia Portalu, całkowitego zaprzestania jego prowadzenia, stosowania przerw technicznych oraz przeprowadzania konserwacji systemu w celu właściwego funkcjonowania Portalu, ale nie bez obowiązku uprzedniego powiadamiania Użytkowników.

6. Usługodawca ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Portalu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji usług. W związku z powyższym, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu Portalu, wynikające z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany Systemu informatycznego Portalu.

7. Portal nie oferuje usług o charakterze peer-to-peer. Administrator nie jest inicjatorem transmisji danych, nie wybiera Użytkownikowi danych, nie usuwa i nie modyfikuje treści transmisji, a z tego względu nie odpowiada on za przechowywane treści, ponieważ nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych. Usługodawca, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

8. Użytkownik wyraża bezwarunkową zgodę na wstąpienie w miejsce Administratora jako osoba odpowiedzialna za swoje działanie, oraz pokryć wszelkie koszty postępowań sądowych i ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.

§6.Czynności bezwarunkowo zakazane.

1. Zabronione jest umieszczanie w Portalu lub w wiadomościach kierowanych do Portalu, a także przekazywanie za ich pośrednictwem zdjęć, materiałów i treści sprzecznych z obowiązującym prawem polskim, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami i „netykietą”; materiałów i treści: wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych i erotycznych, powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nawołujących i nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, rasizm i nagannych moralnie. W razie stwierdzenia takiego przypadku zawiadomione zostaną odpowiednie organy ścigania.

2. Zabronione jest umieszczanie w Portalu lub w wiadomościach kierowanych do Serwisu ogłoszeń: erotycznych, towarzyskich i matrymonialnych, a także niedozwolonych przez polskie prawo reklam: hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych, narkotyków lub zabronionych środków o podobnym działaniu, leków na receptę oraz innych zabronionych prawem polskim lub międzynarodowym.

3. Zabronione jest umieszczanie w tym Portalu lub w wiadomościach kierowanych do tego Serwisu odnośników do stron internetowych zawierających materiały wymienione w pkt 1 i pkt 2.

4. Zabronione jest wykorzystywanie materiałów i danych uzyskanych od za pośrednictwem Portalu dotyczących i obejmujących Użytkowników lub inne osoby fizyczne lub prawne w celach komercyjnych, w szczególności działania polegające na wysyłaniu niechcianej informacji handlowej.

5. Zabronione są wszelkie działania naruszające prywatność Użytkowników i Usługodawcy oraz osób trzecich.

6. Zabronione są wszelkie działania służące do naruszenia integralności lub działania Portalu. W razie stwierdzenia takiego przypadku zawiadomione zostaną odpowiednie organy ścigania.

7. Zabronione jest używanie Portalu do przechowywania, przesyłania, publikowania lub dystrybucji materiałów zawierających szkodliwe oprogramowanie lub odnośniki do takiego oprogramowania. W razie stwierdzenia takiego przypadku zawiadomione zostaną odpowiednie organy ścigania.

§7.Informacja o prawie do odstąpienia od Umowy.

1. Użytkownik, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie – w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli przed jego upływem. Termin 14 dni w którym można odstąpić od umowy, liczy się, gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Wskazane prawo odstąpienia dotyczy sprzedaży konsumenckiej, czyli stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy oraz o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§8.Postępowanie reklamacyjne.

1. Użytkownicy posiadają prawo do składania reklamacji dotyczących Oferty korzystając z rękojmi za wady lub gwarancji (jeżeli zapewnił ją Właściciel).

2. Usługodawca zaleca kontakt poprzez e-mail kontaktowy przed złożeniem oficjalnej reklamacji, celem udzielenia wyjaśnień i ugodowego załatwienia sprawy.

3. Ewentualną reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres w postaci pisma, skanu lub zdjęcia pisma. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub firmę oraz adres Reklamującego, zakres reklamacji, szczegóły reklamacji, podpis Reklamującego.

4. W przypadku niezgodności usługi zamówionej z Umową należy przesłać pismo określające rodzaj i zakres niezgodności oraz oczekiwania Użytkownika dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Usługodawcy, na adres e-mail kontaktowy podany w Regulaminie.

5. Reklamacje są załatwiane uczciwie i dyskretnie w terminie 14 dni i jeśli w tym czasie Właściciel nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego, przyjmuje się, że reklamację uznał. Właściciel informuje Reklamującego o swojej decyzji w sprawie reklamacji pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

§9.Zasady uzupełniające.

1. Wszelkie spory wynikające ze stosowania Regulaminu i/lub Polityki prywatności oraz powstałe w związku z wykonywaniem umów pomiędzy Właścicielem a Użytkownikami będą rozstrzygane przez polski powszechny sąd właściwy wg odpowiednich przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964 nr 43 poz.296 z późn.zm.).

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nawiązania kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia danych rejestracyjnych lub osobowych). Nadto zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Wśród wiadomości tych wskazać należy: informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Portalu (np. zmiany w funkcjonowaniu lub zmiany Polityki Prywatności albo Regulaminu), bądź też treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Portalu. Nadto Usługodawca zastrzega sobie prawo do uzasadnionego żądania weryfikacji podanych przy rejestracji lub przesłanych do Portalu danych osobowych, również poprzez dokumenty potwierdzające tożsamość lub dysponowanie prawami, np. autorskimi.

3. Umowę o korzystanie z usług Portalu można rozwiązać:

- za porozumieniem Administratora i Użytkownika

- jednostronnie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia

4. Użytkownik może rozwiązać umowę jednostronnie w przypadku braku akceptacji zmiany ceny usług Portalu lub istotnych zmian Regulaminu, w uzasadnionych przypadkach, związanych np. regularnym naruszaniem Regulaminu przez Użytkownika, Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy Użytkownika i wszczęcia postępowania odszkodowawczego, jeśli dany Użytkownik nie logował się do Portalu przez kolejnych 366 dni.

5. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika następuje poprzez likwidację odpowiednio Konta Użytkownika. Administrator ma obowiązek niezwłocznego usunięcia Konta Użytkownika, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania prośby Użytkownika. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu Umowa ulega rozwiązaniu.

Kontakt online 24/7 z obsługą techniczną i informatyczną Portalu.

E-mail :

©Marcin Matusewicz, prawnik 2019